close
icon left icon right

Trailer

[KHÁM PHÁ] CÁO THỊ

Cáo Thị bao gồm Nhiệm Vụ Cá Nhân và Nhiệm Vụ Bang Hội. Mỗi ngày sẽ có số nhiệm vụ khác nhau.

Mỗi đệ tử chỉ có thể dùng cho một Cáo Thị trong cùng một thời điểm. Chưởng môn vẫn có thể sử dụng đệ tử ở mọi tính năng khác khi đệ tử đang làm nhiệm vụ Cáo Thị. Khi nhiệm vụ hoàn thành, chưởng môn sẽ nhận được phần thưởng

Cáo Thị Bang Hội yêu cầu chưởng môn sử dụng đệ tử của hảo hữu hoặc thành viên khác trong bang hội để thực hiện

Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng cấp độ Cáo Thị. Cấp độ Cáo Thị càng cao sẽ nhận phần thưởng càng lớn. Cáo Thị sẽ được làm mới mỗi ngày

Tin liên quan

Game